Ecologia

Aspectes i cultiu ecològic de taronges

Qualsevol cultiu que es faça de forma intensiva, en principi i rigorosament, deixa de ser ecològic ja que el canvi que produïm en la superfície ocupada, i confrontant, és radical en tots els aspectes. Així, el menys que podem fer és afectar, mes ben molestar, el menys possible a l'entorn. L'estratègia de cultiu dels nostres camps és dissenyada anualment per biòleg, modificant-se esta si és necessari segons les distintes circumstàncies (climàtiques, fisiològiques, etc) que ocórreguen durant l'any.

Però açò, de poc serveix si després usem plàstics, fusta, papers innecessaris, etc. per a l'embalatge i transport. Per això hem optat per la caixa de cartó reciclable.

Un altre aspecte, no menys important, és saber que va a pagar un preu just a l'agricultor, que en este cas també és el treballador i propietari. Sense preus justos no es pot fer un cultiu ecològic i de qualitat, veient-se l'agricultor obligat a fer un cultiu industrial que no li beneficia a ell ni al consumidor ni a la naturalesa.

Quant a l'aigua, dir que esta prové de pous profunds on l'aigua és neta i de qualitat. Estos pous són recarregats generosament durant l'època de pluges i pels fenòmens de "gota freda".


corva de disipació plaguicidas

Els plaguicides, insecticides, fungicides, etc. utilitzats en agricultura convencional, també anomenada "natural" o "tradicional", producció integrada (agricultura convencional normalitzada), presenten el que s'anomena "corba de dissipació".

La corba verda correspondria a la d'un producte ideal . En la taronja, la concentració d'este producte disminuïx moltíssim quan només han transcorregut pocs dies des que es va fer el tractament. A més, no deixa cap residu sobre la taronja quan han transcorregut cert nombre de dies.

Però per la pròpia naturalesa d'estos productes, es dissolen en els olis essencials continguts en vesícules de la pell de la taronja, penetrant en en capes mes internes de la taronja. No obstant, s'elimina una gran part del producte per processos metabòlics, pluja, sol, temperatura alta, etc., però sempre queda una quantitat de plaguicida que no s'elimina.

Els plaguicides no es poden eliminar encara que es llave molt bé la taronja, perquè han quedat integrats en ella: És la línia recta horitzontal a la que queda reduïda la corba de dissipació (blava i morada) i que per molts dies que passen la concentració del plaguicida ja no disminuïx, sempre és la mateixa, perquè ha quedat integrat. Esta quantitat és detectable si fem una anàlisi.

La corba blava correspon a la d'un producte real que té una ràpida dissipació i la quantitat residual de la qual en taronja és relativament baixa.

La corba morada és la d'un producte amb lenta dissipació i la quantitat residual final de la qual és elevada, i s'utilitzen quan es vol controlar una plaga i no es té clar que dates l'insecte estarà en l'estadi biològic més sensible per al seu control. L'inconvenient és que afectarà mes temps també a insectes beneficiosos, capaços per si sols de controlar altres plagues.

Nosaltres no usem cap producte tòxic. Ens ajudem potenciant els insectes beneficiosos que controlen les plagues. Garantim un 0% de qualsevol tòxic en les nostres taronges.

La recta roja correspon a la de qualsevol producte postcollita, com a fungicides, abrillantadors i antitranspiradors. En la taronja (al ja no estar en l'arbre ni exposada al sol, pluges, etc.) no s'eliminen estos productes, quedant en ella de forma recalcitrant. Açò és inútil quan no volem que les taronges tinguen un període comercial antinatural, és a dir, de mesos. No podem menjar una navelina a l'abril o una valència late a l'agost.

Cal assenyalar que el tractament post-collita únicament servix per a allargar la vida de les taronges. En la venda directa és del tot inútil presentar com "gran avantatge" no fer un tractament postcollita per a evitar els seus productes químics quan abans s'han utilitzat plaguicides durant el cultiu. Com es veu en la gràfica, la concentració final de plaguicides usats durant el cultiu és molt semblant a la dels productes postcollita (recta roja).

Els plaguicides són productes dissenyats per a matar i no distingixen uns animals d'altres, per tant si hi ha restes en els aliments ens afectaran però no en un principi si no a llarg termini perquè el seu efecte és acumulatiu. Amb l'ús de plaguicides no sols es degrada la natura, que és de tots, també la salut dels consumidors.

Atenció a la paraula "sostenible". Aquesta, tan de moda, és la paraula perfecta per als que contaminen ja que no hi ha res ni ningú que marqui la barrera entre sostenibilitat i no sostenibilitat. Aquesta paraula, si es fixa, porta implícit que es contamina. La única sostenibilitat és no contaminar.

Cal tindre atenció amb tot allò al que se li afig el concepte de "natural". Tots coneixem productes com el petroli, la botulina, la nicotina, la cocaïna, etc. Tots ells són d'origen natural però sabem de la seua capacitat per a causar danys greus a la salut i a la natura.

Exigisca garanties