L'agricultura ecològica

Agricultura ecològica

L'Agricultura Ecològica és un sistema agrari que busca l'obtenció d'aliments de màxima qualitat en el sentit més ampli de la paraula, qualitat organolèptica, qualitat sanitària i qualitat en el procés productiu, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat de la terra, per mitjà de la utilització òptima dels recursos naturals, sense degradar estos i sense l'ús de productes de síntesi química, procurant així un desenvolupament agrari perdurable.

Açò suposa utilitzar la natura sense trencar el seu cicle biològic, extraure de la terra només el que esta és capaç de donar, sense sobre explotar-la amb l'ús de substàncies contaminants. Així, les característiques organolèptiques dels productes obtinguts són les pròpies d'uns cultius que no han sigut forçats per haver seguit un cicle d'acord amb la seua biologia i sense aplicació de productes químics de síntesi (plaguicides, hormones, nitrats, etc.), donant uns productes amb els màxims atributs de valor.

Els productes agroalimentaris obtinguts representen, per a molts consumidors, el màxim en quant a qualitat alimentària i seguretat.

L'agricultura ecològica pretén:

* Produir aliments de màxima qualitat nutritiva, sanitària i organolèptica.

* No ser contaminant amb el medi ambient.

* Afavorir el desenvolupament rural.

* Augmentar o mantindre la fertilitat de la terra.

* Evitar tota forma de contaminació resultant de les tècniques agràries.

* Ser econòmicament rendible i permetre a l'agricultor realitzar un treball gratificant en un entorn laboral saludable.

Legislació i control de l'agricultura ecològica

L'agricultura ecològica ve regulada per una normativa europea: Reglament CEE núm. 2092/91 i totes les seues modificacions. Este reglament establix, entre altres preceptes, l'obligació de sotmetre els agricultors a un règim de control per a garantir que respecten les normes de producció i no utilitzen tècniques incompatibles amb esta modalitat agrària.

L'Institut Valencià de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació és l'autoritat competent, i va fer crear el Comité d'Agricultura Ecològica de la C.V com a autoritat de control, amb la missió principal d'aplicar en la comunitat autònoma el sistema de control establit en la Comunitat Europea.

Ecotaronges La safor: Nº registre en l'autoridad de control CV1537PV Joan Carles Sifre i Enguix

Important: L'Agricultura ecològica no s'ha de confondre amb "producció integrada". Esta última no és mes que agricultura convencional normalitzada ja que permet l'ús de determinats plaguicides, adobs de síntesi química i herbicides. La totalitat d'estos productes està completament prohibida en Agricultura Ecològica.